در مدارس بروید، گریه‌تان می‌گیرد!
عضو کمیته ملی کرونا:

در مدارس بروید، گریه‌تان می‌گیرد!

مردانی، عضو کمیته ملی کرونا گفت:سویه اومیکرون نسبت به سویه دلتا سرعت بییشتری دارد و بیشتر کودکان و نوجوانان را درگیر میکند چرا که این قشر واکسن نزده و قشر آسیب‌پذیر جامعه ما هستند.