رزومه برخی افراد، پیاده‌روی اربعین است
نماینده ادوار مجلس:

رزومه برخی افراد، پیاده‌روی اربعین است

نماینده ادوار مجلس، گفت: من با گوش خودم شنیدم. من در اتاق فردی بودم، با یکی تلفنی صحبت می‌کرد؛ جمله‌ای که به کار برد این بود که «من قدرتم را با کسی تقسیم نمی‌کنم.» انتخاب مدیر با من است. مدیر من هم موظف است با مجلس هماهنگ باشد. شما مجلسی‌ها بر عملکرد او نظارت کنید