استاندار جواب نداد! شما به فریادمان برسید
درخواست انجمن پزشکان عمومی رشت از دادستان:

استاندار جواب نداد! شما به فریادمان برسید

انجمن پزشکان عمومی رشت در شکوائیه ای خطاب به دادستان مرکز استان خواستار ورود وی به بحث کنترل همه‌گیری کرونا و برخورد با عوامل کوتاهی های انجام شده در مهار این همه گیری شد.