روند روبه رشد مرگ‌ومیر ناشی از دیابت در ایران
یک بررسی پنج‌ساله نشان داد

روند روبه رشد مرگ‌ومیر ناشی از دیابت در ایران

بررسی‌های یک مطالعه در بازه زمانی سال‌های 1385 تا 1389 نشان داد که روند مرگ‌ومیر ناشی از دیابت در حال افزایش است. فوت ناشی از دیابت در زنان بیشتر از مردان و در مناطق شهری، بیشتر از مناطق روستایی است.