مهرشاد سهیلی بازداشت شد

مهرشاد سهیلی بازداشت شد

رییس حوزه قضایی بخش موسیان و دشت عباس گفت: در راستای نیابت قضایی صادره از استان قم مهرشاد سهیلی بازداشت شد.