سگ‌های ولگرد باعث تخریب اکوسیستم می‌شوند
یک مسئول سازمان محیط‌زیست:

سگ‌های ولگرد باعث تخریب اکوسیستم می‌شوند

فرجی گفت: سگ‌های ولگرد به عنوان گونه جانوری مهاجم برای زیستگاه‌های طبیعی محسوب و موجب رقابت با گونه‌های بومی، انتقال بیماری و تخریب اکوسیستم می‌شوند.