فاسد شدن ۵٠٠ تن سرم در گمرک!

فاسد شدن ۵٠٠ تن سرم در گمرک!

هنوز چند هفته از رسانه ای شدن کمبود سرم دارویی و تلاش برای واردات آن نمی گذرد که خبر فاسد شدن 500 تن سرمی که 5 سال در گمرک خاک خورده است، آه و افسوس از نهاد مردم و معاون دادستان کل کشور برآورد.