رضایت سرباز راهور علیرغم صدور حکم محکومیت عنابستانی

رضایت سرباز راهور علیرغم صدور حکم محکومیت عنابستانی

سخنگوی قوه قضائیه: در خصوص پرونده درگیری عنابستانی با سرباز راهور در دادسرای تهران با اتهامات تمرد از دستور مأمور انتظامی و ایجاد ضرب نسبت به مأمور تشکیل شد که این پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شد. دادگاه در خصوص برخی از اتهامات حکم برائت صادر کرد و برای ایراد ضرب بدون آثار حکم بدوی محکومیت صادر شد.