مخالفت سازمان بازرسی با انتخاب زاکانی

مخالفت سازمان بازرسی با انتخاب زاکانی

سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای خطاب به مهدی چمران به رییس شورای شهر تهران تاکید کرده است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه از جمله مدرک تحصیلی و سابقه مدیریت مرتبط ، شهردار تهران انتخاب شود.