باشگاه تراکتور تعطیل شد
با دستور مدیریت؛

باشگاه تراکتور تعطیل شد

با دستور مدیریت باشگاه تراکتور تمرینات این تیم و واحدهای اداری این باشگاه تا اطلاع ثانوی تعطیل شد.