کد خبر : 1133
تاریخ انتشار : چهارشنبه 10 شهریور 1400 - 10:45

مرکز آمار: فاصله طبقاتی زیاد شد

مرکز آمار: فاصله طبقاتی زیاد شد
ضریب جینی شاخص توزیع ثروت در یک کشور است که بین صفر تا یک تعریف شده و هر چقدر این شاخص به سمت یک حرکت کند

ضریب جینی شاخص توزیع ثروت در یک کشور است که بین صفر تا یک تعریف شده و هر چقدر این شاخص به سمت یک حرکت کند نشان دهنده افزایش نابرابری و ایجاد بیشتر فاصله طبقاتی بین طبقه کم درآمد و پردرآمد است.
طبق تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران، در سال ١٣٩٩ ضریب جینی خانوارهای کل کشور ٠,۴٠٠۶ است که در مقایسه با سال قبل ٠.٠٠١۴ افزایش نشان می­دهد.

همچنین ضریب جینی خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ٠.٣٨٣۵ و ٠.٣۵٩٠ است که نسبت به سال قبل به ترتیب ٠.٠٠٠٨ و ٠.٠٠۵١ افزایش دارد.

بر اساس این گزارش در سال ١٣٩٩ کل کشور، سهم ۲۰ درصد کم­ درآمدترین و پردرآمدترین جمعیت به ترتیب ٠,٠۵٨٣ و ٠,۴٧۴۴ درصد است.

نسبت ۱۰، ۲۴ درصد پردرآمدترین به ۱۰، ۲۴ درصد کم درآمدترین جمعیت به ترتیب ١٣,٩۶، ٨,١٣ و ۴,٣٢ است .شاخص پالما به ١,٩۶ و شاخص تیل به ٠,٢٧٢١ رسیده است. همچنین شاخص اتکینسون ٠,٢٣٧٩ است.

سال ١٣٩٩ در مناطق شهری سهم ۲۰ درصد کم درآمدترین و پردرآمدترین جمعیت به ترتیب ٠,٠۶٣٩ و ٠,۴۶٢۴ درصد است.
نسبت ۱۰، ۲۴ درصد پردرآمدترین به ۱۰ ، ۲۴ درصد کم درآمدترین جمعیت به ترتیب ١٢,٠٢، ٧,٢۴ و ٣,٩٩ است .شاخص پالما ١,٧٨ و شاخص تیل ٠,٢۴٩٢ است. همچنین شاخص اتکینسون ٠,٢١٧۵ است .

در سال ١٣٩٩ در مناطق روستایی نیز سهم ۲۰ درصد کم درآمدترین و پردرآمدترین جمعیت به ترتیب ٠,٠۶٨٣ و ٠,۴۴٠۶ درصد است .

نسبت ۱۰، ۲۴ درصد پردرآمدترین به ۱۰ ، ۲۴ درصد کم درآمدترین جمعیت در مناطق روستایی به ترتیب ١٠,۵۴، ۶,۴۵ و ٣,۶٣ است.

شاخص پالما ١,۵۶ و شاخص تیل در ٠,٢١۶١ است. همچنین شاخص اتکینسون ٠,١٩٣٠ است.
در سال ١٣٩٩ در مناطق شهری کمترین ضریب جینی مربوط به استان اردبیل ٠,٢۵٧٩و بیشترین در استان سیستان و بلوچستان ٠.۴۵٧٠مشاهده می‌­شود.

در این سال در مناطق روستایی کمترین ضریب جینی مربوط به استان خوزستان ٠,٢۴٠٩و بیشترین در استان چهارمحال و بختیاری ٠.٣۶٢١مشاهده می­شود. / ایسنا

برچسب ها : ، ، ، ،